NAFTALI SERVICES

Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Naftali Services, te Amsterdam, Nederland

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons

aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden

verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken

indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper

niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

ARTIKEL 2: OFFERTE

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijsopgave, de toegezegde details zoals gewicht, maat en kleur, vermeldingen in catalogi, prijs- lijsten, tekeningen, foto’s e.d. en binden ons pas als wij niet onverwijld na de aanvaarding het aanbod herroepen hebben.

 

ARTIKEL 3: PRIJZEN

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,

fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies,

belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 1 maand maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

 

ARTIKEL 4: LEVERING

De op de orderbevestiging vermelde levertijd zal zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geldt als een richtlijn, daar ook wij afhankelijk zijn van levering van derden. De genoemde leveringstermijn is derhalve niet fataal en de wederpartij heeft pas enige aktie bevoegdheid nadat zij ons na het verstrijken van de op de orderbevestging vermelde levertijd in gebreke heeft gesteld om te leveren binnen een redelijke termijn. Levering kan plaatsvinden doordat de wederpartij de roerende zaken op ons bedrijf komt afhalen, danwel doordat wij de roerende zaken bij de wederpartij bezorgen. Indien wij de roerendezaken bezorgen, dient de wederpartij te zorgen dat de plaats waar bezorgd moet worden goed bereikbaar is en op de meest eenvoudige wijze gelost kan worden. Vanaf het moment dat de zaken zich bevinden onder de wederpartij, komen deze zaken voor zijn rekening en risico en dient de wederpartij zich daar zonodig voor te verzekeren, ook al rust er nog een eigendomsvoorbehoud op. Indien er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij tijdig (gehele) betaling zal verrichten, zijn wij bevoegd de levering op te schorten, totdat zekerheid omtrent de betaling is verschaft. De kosten van deze opslag komen geheel voor rekening van de wederpartij. De kosten van verpakking komen voor onze rekening, evenals de vervoerskosten, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

 

ARTIKEL 5: OVERMACHT

Als wij niet kunnen presteren tengevolge van een ons niet toe te rekenen omstandigheid, hebben wij het recht oftewel ontbinding van deze overeenkomst in te roepen zonder dat wij jegens de wederpartij schadeplichtig zijn, danwel aan de wederpartij aan te zeggen dat wij alsnog de overeenkomst nakomen, zij het onder andere voorwaarden, in welk geval de wederpartij een maand de tijd heeft de nieuwe voorwaarden te weigeren en de oorspronkelijke overeenkomst te ontbinden zonder dat wij schadeplichtig worden. Ook bij overmacht - nadat wij reeds gedeeltelijk geleverd hebben geldt het bovenstaande voor het restant van het overeengekomene. Als overmacht worden in ieder geval beschouwd de navolgende gebeurtenissen: blokkade, boycot, natuurrampen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, epidemieën, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in levering van energie, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties, alles zowel in het bedrijf van ons als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden, interesten e.d. welke mochten ontstaan als gevolg van daden en/of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, danwel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, welke gevolgen hebben voor de door ons geleverde producten.

2. Naftali Services is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van Naftali Services voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ons geleverde zaken blijven ons volledig eigendom totdat de wederpartij de zaak in het

geheel heeft betaald inclusief eventuele kosten. Bij niet betaling door de wederpartij hebben wij, na aangetekende sommatie om de zaken terug te halen bij de wederpartij, die ons daartoe in de

gelegenheid moet stellen op straffe van een dwangsom van € 125,-- voor iedere dag dat de wederpartij weigert de zaken aan ons af te geven. Op al onze producten is de de auteurswet onverminderd van toepassing.

 

ARTIKEL 8: BETALING

Betaling geschiedt op rekening en dient te geschieden binnen acht dagen na levering, tenzij wij op de orderbevestiging een andere regeling zijn overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij vanaf acht dagen na levering overeengekomen betalingstermijn niet verricht is, zijn vanaf dat moment alle redelijke buitengerechtelijke kosten gemaakt door onszelf of door derden voor ons gemaakt, voor rekening van de wederpartij. Bij inschakeling van een advocaat worden die buitengerechtelijke incassokosten redelijk geacht die berekend zijn conform het alsdan geldend incassotarief, onderdeel uitmakend van het ten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, een en ander geheel zoals de desbetreffende advocaat het bij ons in rekening brengt, een en ander met een minimum van € 125,-- aan honorarium exclusief B.T.W per geval. Bij te late betaling strekt de betaling in eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en dan van de hoofdsom en de lopende rente.

 

ARTIKEL 9: AANGELEVERDE ZAKEN

Indien wij zaken van de wederpartij dienen te be- of verwerken, dan dient de wederpartij voor afgifte hiervan aan ons een gave kopie gemaakt te hebben en onder zich te houden tot algehele levering door ons met volledige tevredenheid van de wederpartij, zodat bij beschadiging van de aangeleverde zaak dit geen consequenties voor ons heeft, of de beschadiging nu voor of na afgifte aan ons is opgetreden en of die beschadiging nu door de wederpartij, door ons of door een van beiden ingeschakelde derden is veroorzaakt. Nalaten van deze verplichting door de wederpartij, heeft als gevolg dat eventuele schade, kosten of interesten niet op ons verhaald kunnen worden, Partijen stellen vast dat het gebruikelijk is dat wij aangeleverde datadragers voor vermenigvuldiging slechts zeer globaal controleren en dat wij derhalve niet aansprakelijk zijn voor de financieel gevolgen van beschadigingen en/of gevolgen aan de datadragers, welke door ons niet geconstateerd zijn.

 

ARTIKEL 10: RECLAMES

De wederpartij is verplicht door ons aangeleverde ontwerpen van welke aard vorm dan ook, bijzonder zorgvuldig te controleren alvorens tot vermenigvuldiging over te gaan. Indien de wederpartij als gevolg van deze controle klachten heeft, dient zij deze binnen bekwame tijd nadat zij deze ontdekt heeft of redelijkerwijs had kunnen ontdekken aan ons kenbaar te maken, derhalve niet aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers, e.d. De kosten van een eventuele vermenigvuldiging van de ontwerpen zonder vorenvermelde bijzonder zorgvuldige controle of zonder ons in de gelegenheid gesteld te hebben eventuele klachten voor vermenigvuldiging op te lossen, komen uitsluitend voor rekening van de wederpartij. Tenzij bijzondere omstandigheden wordt als bekwame termijn om klachten in te dienen beschouwd een termijn van twee maanden nadat de wederpartij de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

Indien de wederpartij als gevolg van leveringen kennis neemt van vertrouwelijke, geheime informatie over ons, dient de wederpartij strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen en is de wederpartij volledig schadeplichtig bij schending hiervan.

 

ARTIKEL 12: KOSTEN ANDERS DAN BIJ WANBETALING

Indien zijdens ons buitengerechtelijke kosten dienen te worden gemaakt ter juiste nakoming van deze overeenkomst door de wederpartij, anders dan bij wanbetaling van de overeengekomen som, kunnen wij alle redelijke buitengerechtelijke kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend

Nederland recht van toepassing.

 

ARTIKEL 14: GESCHILLENREGELING

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na

ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Naftali Services.

2. Naftali Services zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen, met vermelding van de contactpersoon. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.

3. Indien een klacht gegrond is zal Naftali Services de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit

laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Naftali Services slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

 

ARTIKEL 15: AUTEURSRECHTEN, ETC.

De opdrachtgever garandeert Naftali Services, dat door de nakoming van de overeenkomst en met

name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen

zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Naftali Services zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. Naftali Services wijst elke aansprakelijkheid voor mogelijk inbreuk op auteursrechten af en beschouwt deze als komende voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

Contact >

 

©2015 -2018 Naftali Services - Designed by Galileo Design - Algemene Voorwaarden - Privacy Statement

Volg ons:

©2015 - 2018 Naftali Services
Designed by Galileo Design

Algemene Voorwaarden - Privacy Statement

Algemene

Voorwaarden